"Тәңіршілдік және Еуразия халықтарының эпостық мұрасы: алғышарттары және қазіргі заман" атты VII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

   Манастанушы халықаралық ассоциациясы (Қырғыз Республикасы, Бишкек қ.) 2019 жылдың 20-23 қыркүйегінде "Тәңіршілдік және Еуразия халықтарының эпостық мұрасы: алғышарттары және қазіргі заман" атты VII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.

   Международная ассоциация манасологов (Кыргызская Республика, г.Бишкек) 20-23 сентября 2019 года проводит VII Международную научно-практическую конференцию "Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность".

Информационное письмо.

07.02.2019
Научно-исследовательская служба