Студент портфолиосы

Абдукадыр Салиха Әбдіәзизқызы

Факультет: Тіл және әдебиет институты
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Герман-роман филологиясы
Мамандығы: 5B011900 Шет тілі: екі шет тілі
Мамандандыру: Ағылшын және неміс тілдері
Курс: 2
Топ: ШТ-16-қ
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2016
Оқуды аяқтауы: 2020
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.53
Жарияланымдары:
1. Материалы Республиканской студенческой научно-практической конференции "Казахстан - МОЕ ОТЕЧЕСТВО",посвященной 25-летию Независимости РК, 150-летию А. Букейхана. Қарағанды, 2016.Әлихан Бөкейханов және өлкедегі саяси жағдай. Қарағанды: ҚарМу баспасы, 2016. 97-101 б.
2. Қарағанды: ҚарМУ.Материалы Республиканской студенческой научно- практической конференции "Казахстан - мое Отечество", посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан. 2016. стр.97-101.
Жеке оқу жоспарлары:
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл