Студент портфолиосы

Абай Мәдина Мерекеқызы

Факультет: Тіл және әдебиет институты
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Герман-роман филологиясы
Мамандығы: 5B011900 Шет тілі: екі шет тілі
Мамандандыру: Ағылшын және неміс тілдері
Курс: 2
Топ: сШТ2-17-к
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2016
Оқуды аяқтауы: 2020
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 2.83
Жеке оқу жоспарлары:
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл