Студент портфолиосы

Абай Қамза Дарханұлы

Факультет: Тіл және әдебиет институты
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Қазақ филология
Мамандығы: 5B011700 Қазақ тілі мен әдебиеті
Мамандандыру: Қазақ тілінде білім беретін мектептерде қазақ тілі мен әдебиетін оқыту
Курс: 2
Топ: сҚТӘ2-17-к
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2016
Оқуды аяқтауы: 2020
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.20
Жеке оқу жоспарлары:
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл