Портфолио

Таласпаева Жанар Серкешовна

Таласпаева Жанар Серкешовна

Кандидат филологических наук, доцент
Білімі
1992Семипалатинский педагогический институт им. Н.К.КрупскойКазахский язык и литература
1999Казахский государственный национальный университет им.аль-Фараби, аспирантурак.ф.н.
2002Высшего аттестационного комитета МОН РКдоцент
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыкогнитивная лингвистика, лингвокультурология, этнолингвистика, стилистика казахского языкаРеспубликaлық және халықаралық көлемдегі марапаттары, сыйлықақылары, атаулы шәкіртақылары
2002Почетная грамота вице-министра МОН РК
2005Обладатель премии ІІІ степени акима СКО в сфере образования за особые достижения в педагогической и общественной деятельности
2007Почетная грамота министра МОН РК
2011 Благодарственное письмо Президента РК
2011большая золотая медаль СКГУ им. М.Козыбаева
2012благодарственное письмо министра МОН РК
2015Благодарственное письмо Президента РК
Оқу басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Таласпаева Ж. С., Стильдік талдау үлгілері. - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2016. - 80 c. открыть
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Таласпаева Ж. С., Архетипы национальной культуры в прозе С. Муратбекова, The Way of Science International scientific journal № 3 (25), 2016 Founder and publisher: Publishing House «Scientific survey» The journal is founded in 2014 (March) Volgograd. Impact factor of the journal «The Way of Science» – 0.543 (Global Impact Factor, Australia) открыть
 • Таласпаева Ж. С., Мифопоэтическая образность в казахской поэзии, The Way of Science International scientific journal № 2 (24), 2016 Founder and publisher: Publishing House «Scientific survey» The journal is founded in 2014 (March) Impact factor of the journal «The Way of Science» – 0.543 (Global Impact Factor, Australia) открыть
 • Таласпаева Ж. С., Қожаберген жырау шығармаларындағы «Атамекен» концептісі, ІV Международная научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы науки и образования в области естественных и сельскохозяйственных наук», 19 февраля 2016 года в СКГУ им. М. Козыбаева. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Қысқарған сөздердің ерекшелігі мен жасалу жолдары, ІV Международная научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы науки и образования в области естественных и сельскохозяйственных наук», 19 февраля 2016 года в СКГУ им. М. Козыбаева. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Көркем шығармаларда қолданылған түстердің символдық мәні, Республикалық ғылыми-практикалық конференция «Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың қазіргі мәселелері» 04.12.2015г. -522б. Еуразия гуманитарлық институты. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Қызылжар ауданы бойынша ономастикалық атаулар, Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Жастар және ғылым» 12 сәуір 2016ж. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ открыть
 • Таласпаева Ж. С., XX ғасыр басындағы қазақ ұлттық драматургиясының тақырыптық ерекшелігі, Актуальные научные исследования в современном мире: ХІІ Междунар. научн. конф., 26-27 апреля 2016 г., Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Вып. 12, ч. 2 – 141-148 б. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Баспасөз беттеріндегі қысқарған сөздің қолданыс ерекшелігі, Актуальные научные исследования в современном мире: ХІІ Междунар. научн. конф., 26-27 апреля 2016 г. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Вып. 12, ч. 2 – 198-202 б. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Қожаберген жырау шығармаларындағы құбылтy турлерi, «Тіл, әдебиет және өркениет» ғылыми жинақ Семей қ. 2016ж. Шәкәрім атындағы Семей мемлекетттік университеті. Қ.Шаяхметовтың 75 жылдығына арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Көркем шығармада жұмсалатын тұрақты тіркестер мен мақал-мәтелдердің этномәдени сипаты, М.Өтемісов атындағыБатыс Қазақстанмемлекеттікуниверситеті. Хабаршы № 3 (60) – 2015 ISSN 1680-0761 Б.164-173. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Ұлттық-мәдени ерекшеліктердің бейвербалды амалдар арқылы шығарма тілінде берілуі, КГУ Ш.Уалиханов атындағы КМУ–дің Хабаршы ғылыми журналы. «Филология сериясы» №4, 2015. Б.123-128. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Түр-түс атауларымен бберілген фразеологизмдер, «М.Қозыбаев оқулары-2015» Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары. – Петропавл, 2015.13 қараша. Б.225-230. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Сал-серілер поэзиясының солтүстік аймақтағы дәстүрі, М.Өтемісов атындағыБатыс Қазақстанмемлекеттікуниверситеті. Хабаршы № 2 (58) – 2015 ISSN 1680-0761 191-202 б.
 • Таласпаева Ж. С., Cафуан шаймерденов шығармаларында қолданылған соматикалық фразеологизмдер, ЕАГИ Қазақ білім академиясының баяндамалары № 3 -4, 2014 165-171 бб. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Тіл біліміндегі лингвомәдениетанудың жалпы проблемалары, КГУ Ш.Уалиханов атындағы КМУ–дің Хабаршы ғылыми журналы. «Филология сериясы» №4, 2015. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Көркемөнерді танудағы эстетикалық категориялар, С.Торайғыров атындағы ПГУ, Хабаршы №2 , 2016ж. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Мағжан Жұмабаев пен Сәкен Сейфуллин поэзиясындағыүндестік, М.Өтемісов атындағыБатыс Қазақстанмемлекеттікуниверситеті. Хабаршы № 1 (57) – 2015 ISSN 1680-0761 открыть
 • Таласпаева Ж. С., М. Мағауин шығармаларының рухани мәдениет аясы, КГУ Ш.Уалиханов атындағы КМУ–дің Хабаршы ғылыми журналы. ISSN 1608-2206 «Филология сериясы» №1, 2015. Б.250-257. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Жырау шығармаларының көркемдік ерекшелігі, Л.Н.Гумилев атындығы ЕҰУ ХАБАРШЫ ғылыми журналы №5(102) 2016, І бөлім Б.87-91.ІSSN 1028-9364 открыть
 • Таласпаева Ж. С., Сал-серілер поэзиясының өрнектері, КГУ Ш.Уалиханов атындағы КМУ–дің Хабаршы ғылыми журналы. «Филология сериясы» №2, 2016. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Поэзия тілінің ажары, КГУ Ш.Уалиханов атындағы КМУ–дің Хабаршы ғылыми журналы. ISSN 1608-2206 «Филология сериясы» №3, 2015. Б.212-218 открыть
 • Таласпаева Ж. С., ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМЫ, G-Global
 • Таласпаева Ж. С., САЛ-СЕРІЛЕР ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ӨРНЕКТЕРІ, G-Global
 • Таласпаева Ж. С., МАҒЖАН ПОЭЗИЯСЫНДА ҚОЛДАНЫЛҒАН СӨЗ-СИМВОЛДАР, G-Global
 • Таласпаева Ж. С., КӨПТІЛДІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ЛИНГВОМӘДЕНИЕТТАНЫМДЫҚ АСПЕКТІЛЕР, G-Global
 • Таласпаева Ж. С., Стильдік талдау үлгілері, Т Стильдік талдау үлгілері бойынша оқу әдістемелік құралы: 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттері үшін. /Ж.С.Таласпаева. – Петропавл: М.Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2016. – 80 б.УДК 512. 122ББК 81.2 (Қаз) открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Агибаева С. С., Архетипы национальной культуры в прозе С. Муратбекова, "Путь науки" Международный научный журнал, №3 (25), Волгоград, 2016г. - С. 72-73 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Мифопоэтическая образность в казахской поэзии, "Путь науки" Международный научный журнал, №2 (24), 2016. - С. 83-86. Россия, Волгоград, 2016г. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Көркем шығарма тілінде фразеологизмдердің қолданылу ерекшелігі, «М.Қозыбаев оқулары-2014» Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары. – Петропавл, 2014.11 қараша. Б.225-230.
 • Таласпаева Ж. С., Semiology of Kazakh Ornaments, Review of European Studies; Vol. 7, No. 6; 2015 ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181 Published by Canadian Center of Science and Education 2015 СКОПУС КАНАДА, 2015 открыть
 • Таласпаева Ж. С., Образы – компоненты национальной картины мира Ф.Онгарсыновой, Филологические теории и их применение в переводе и практике: сборник научных статьей- Братислава, 2015. ISBN 978-80-971536-3-2 95-100 б. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Поэзия тілінің ажары, КГУ Ш.Уалиханов атындағы КМУ–дің Хабаршы ғылыми журналы. ISSN 1608-2206 «Филология сериясы» №1, 2015. Б.212-218. открыть
 • Таласпаева Ж. С., ДАУЫЛПАЗ БАБА ЖЫРЫНЫҢ ОЙ-ӨРНЕКТЕРІ, G-GLOBAL открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Агибаева С. С., Художественный мир прозы О.Бокеева, Наука и мир - Волгоград, 2014, №12. – С. 46-49.
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Агибаева С. С., Сюжет романа Г.Мусрепова «Улпан её имя» в контексте традиций национальной литературы, Наука и мир -Волгоград, 2014, №12. – С. 49-52.
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Агибаева С. С., Функции поэтического интекста в художественной прозе, Национальная ассоциация ученых (НАУ)/ Ежемесячный научный журнал - Екатеринбург, 2014. – С. 91-92.
 • Таласпаева Ж. С., Көркем шығармадағы бейвербалды тәсілдердің қолданысы, г.Переяслав-Хмельницкий, УкраинаМатериалы научно-практической конференций «Актуальные научные исследования в современном мире» 13-14 июня 2015г. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы тәжірибе мен ізденіс, «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «СҚО ПҚ БАИ» Педагогикалық ізденіс. ақпараттық ғылыми-әдістемелік журналы№ 2 (20) мамыр 2015ж.
 • Таласпаева Ж. С., Шоқанның аңыз әңгімелері және олардың түрлері туралы пікірлері, С.Мұқановтың 115-жылдығына арналған Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары. – Петропавл, 2015.17 сәуір. открыть
 • Таласпаева Ж. С., С.Мұқановтың «Ботагөз» романындағы мақал-мәтелдердің қолданысы, С.Мұқановтың 115-жылдығына арналған Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары. – Петропавл, 2015.17 сәуір. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Universal and Idioethnic Characteristics of Proverbs and Sayings with Zoonyms in the English and Kazakh Languages, Review of European Studies; Vol. 7, No. 6; 2015 ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181 Published by Canadian Center of Science and Education 2015 СКОПУС КАНАДА, 2015 открыть
 • Таласпаева Ж. С., Агибаева С. С., Набиев Н. А., Образ поэта-шамана в стихотворении Бахыта Каирбекова "Бахсы", Materials of the XI international scientific and practical conference "Science and civilization-2015" V 14. - Sheffield, 2015. - p 23-27.
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Universal and Idioethnic Characteristics of Proverbs and Sayings withZoonyms in the English and Kazakh Languages, Review of European Studies; Vol. 7, No. 6; 2015ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181 Индекс импакт-фактор - 0,231Published by Canadian Center of Science and Education Review of European Studies; Vol. 7, No. 6; 2015 ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181 Published by Canadian Center of Science and Education 2015 СКОПУС КАНАДА, 2015 открыть
 • Таласпаева Ж. С., «Туған жер» концептісінің қолданылу сипаты, Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының "ХҮ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Т.18. - Павлодар, 2015. - 102-108 бб. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Мағжан Жұмабаев шығармаларындағы махаббат лирикасы, Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының "ХҮ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Т.18. - Павлодар, 2015. - 3-10 бб. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Ғалым Малдыбаевтың тілдік тұлғасы, ISBN 978-601-272-834-7, Алматы, "TST-Company". 2015. - 161 c.
 • Таласпаева Ж. С., С.Мұқановтың «Сырдария» романындағы жергілікті ерекшеліктер сипаты, ҚР Конституциясының20 жылдығына арналған«Қазақстан Республикасының Конституциясы – қазіргі заманғы құқықтық феномен» атты жоғары оқу орындары аралық студенттер конференциясының материалдар жинағы 28 ақпан 2015ж. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Баспасөз беттеріндегі қысқарған сөздердің қолданыс ерекшелігі, ҚР Конституциясының20 жылдығына арналған«Қазақстан Республикасының Конституциясы – қазіргі заманғы құқықтық феномен» атты жоғары оқу орындары аралық студенттер конференциясының материалдар жинағы 28 ақпан 2015ж. открыть
 • Таласпаева Ж. С., Поэзия тіліндегі «Атамекен» концептісінің қолданылу ерекшелігі, ҚР Конституциясының20 жылдығына арналған«Қазақстан Республикасының Конституциясы – қазіргі заманғы құқықтық феномен»атты жоғары оқу орындары аралық студенттер конференциясының материалдар жинағы 28 ақпан 2015ж. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Агибаева С. С., С.Мұқанов шығармаларындағы мақал-мәтелдердің қолданысы, Научный журнал Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова - Павлодар, 2014. №4, С. 18-22 открыть
Курстардың презентациялары