Конференциялар туралы хабарландырулар

Displaying 26-50 of 1692 result(s).
Sort by:
"Студент: ғылым, кәсіп, өмір" атты Халықаралық қатысуымен VI Бүкілресейлік студенттік ғылыми конференция
Омбы мемлекеттік қатынас жолдары университеті 2019 жылдың 22-26 сәуір аралығында "Студент: ғылым, кәсіп, өмір" атты Халықаралық қатысуымен VI Бүкілресейлік студенттік ғылыми конференция өткізеді. Омский государственный университет путей сообщения проводит 22-26 апреля 2019 года VI Всероссийскую студенческую научную конференцию с Международным учас...
06.03.2019
"XXI ғасыр: ғылым мен инновациялар" атты жас ғалымдар мен білімгерлердің республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 2019 жылдың 4-5 сәуірінде "XXI ғасыр: ғылым мен инновациялар" атты жас ғалымдар мен білімгерлердің республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді. Жетысуский государственный университет им.И.Жансугурова 4-5 апреля 2019 года проводит Республиканскую научно-практическую конференцию моло...
06.03.2019
"Білім саласындағы инновациялар:бағдарлар мен үдерістер" атты XI жыл сайынғы халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция
С.Аманжол атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылдың 26 сәуірінде "Білім саласындағы инновациялар:бағдарлар мен үдерістер" атты XI жыл сайынғы халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясын өткізеді. Восточно-Казахстанский государственный университет им.С.Аманжолова проводит 26 апреля 2019 года XI Ежегодную международную научно-м...
06.03.2019
Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых "Жас ТҰРАН-2019" "Цифровизация экономики и общества: вклад молодых исследователей"
"Тұран" университеті 2019 жылдың 16 сәуірінде жас ғалымдардың "Жас ТҰРАН-2019" "Қоғам мен экономиканы цифрландыру: жас зерттеушілердің үлесі" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Университет "Туран" проводит 16 апреля 2019 года Республиканскую научно-практическую конференцию молодых ученых "Жас ТҰРАН-2019" "Цифровизация экон...
06.03.2019
"Ломоносов-2019" атты студенттер, магистранттар және жас ғалымдардың XV Халықаралық ғылыми конференциясы
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақ филиалы 2019 жылдың 16-17 сәуірінде "Ломоносов-2019" атты студенттер, магистранттар және жас ғалымдардың XV Халықаралық ғылыми конференциясын өткізеді. Казахстанский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова проводит 16-17 апреля 2019 года XV Международную ...
06.03.2019
"Ғылым және білім -2019" атты студенттер мен жас ғалымдардың XIV Халықаралық ғылыми конференциясы
  Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті 2019 жылдың 12 сәуірінде "Ғылым және білім -2019" атты студенттер мен жас ғалымдардың XIV Халықаралық ғылыми конференциясын өткізеді.    Евразийский национальный университет им.Л.Н. Гумилева проводит 12 апреля 2019 года XIV Международную научную конференцию студентов и молодых ученых "Наука и о...
04.03.2019
"Экономика мен қоғамды цифрландыру: жас зерттеушілердің үлесі» атты "Жас ТҰРАН-2019"жас ғалымдардың республикалық ғылыми–тәжірибелік конференциясы
   «Тұран» университеті 2019 жылдың 16 сәуірінде "Экономика мен қоғамды цифрландыру: жас зерттеушілердің үлесі» атты "Жас ТҰРАН-2019" жас ғалымдардың республикалық ғылыми–тәжірибелік конференциясын өткізеді.    Университет «Туран» проводит 16 апреля 2019 года Республиканскую научно-практическую конференцию молодых ученых «ЖАС Тұран–2019» на тему «...
04.03.2019
а.ш.ғ.д., профессор Қазыбай Қарайұлы Бозымовтың 70-жылдығына арналған " Мал шаруашылығы саласындағы заманауи ғылыми тәжірибелік шешімдер" атты Халықаралық конференция
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан Аграрлық-техникалық университеті 2019 жылдың 28-29 наурызында  а.ш.ғ.д., профессор Қазыбай Қарайұлы Бозымовтың 70-жылдығына арналған "Мал шаруашылығы саласындағы заманауи ғылыми тәжірибелік шешімдер" атты Халықаралық конференциясын өткізеді. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана...
04.03.2019
"Ш.Есенов атындағы КМТИУ жаршысы" журналының шығуы
Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік инжиниринг және технологиялар университеті "Ш.Есенов атындағы КМТИУ жаршысы" журналына мақалалар қабылдайды. Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова принимает статьи в журнал "Вестник КГУТИ им.Ш.Есенова". Информационное письмо.
27.02.2019
"KazakhstanInnovations" ғылыми журналын шығару
№ 2 (18) (2019ж.) "KazakhstanInnovations" ғылыми журналы бастыруға мақалалар қабылдайды. На выпуск № 2 (18) (2019г.) "KazakhstanInnovations" научного журнала принимает статьи. Информационное письмо.
27.02.2019
"Жастар мен қазіргі заманның жаһанды мәселелері" атты студенттер, магистранттар,докторанттар мен жас ғалымдардың республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясы
   "Болашақ" академиясы 2019 жылдың 26 сәуірінде "Жастар мен қазіргі заманның жаһанды мәселелері" атты студенттер, магистранттар,докторанттар мен жас ғалымдардың республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді.      Академия "Болашак" проводит 26 апреля 2019 года Республиканскую научно-практическую конференцию студентов, магистрантов, док...
27.02.2019
"Еуразиялық тарихтағы Ұлы Даланың әйелдерінің рөлі" атты халықаралық ғылыми конференция
    Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 2019 жылдың 5 сәуірде "Еуразиялық тарихтағы Ұлы Дала әйелдерінің рөлі" атты халықаралық ғылыми конференция өткізеді.     Атырауский государственный университет им.Х.Досмухамедова проводит 5 апреля 2019 года Международную научную конференцию "Роль женщин Великой степи в Евразийской истории...
27.02.2019
"Фараби әлемі" атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясы
   Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің география және табиғатты пайдалану факультеті 2019 жылдың 8 және 10 сәуірінде "Фараби әлемі" атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясын өткізеді.    Факультет географии и природопользования Казахского национального университета имени аль-Фараби проводит  с 8 по 10 апреля...
27.02.2019
"Ұлы Даланың жаңа тынысы" атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 2019 жылдың 15 наурызында "Ұлы Даланың жаңа тынысы" атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді. Южно-Казахстанский государственный педагогический университет проводит 15 марта 2019 года Международную научно-практическую конференцию "Новый пульс Великой степи". Информационн...
27.02.2019
"Әуэзов оқулары-17: ""Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер: өзекті мәселелер мен жетістіктер" атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
    М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылдың 11-12 сәуірінде "Әуэзов оқулары-17: ""Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер: өзекті мәселелер мен жетістіктер" атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өткізеді.     Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова проводит 11-12 апреля 2019 года Меж...
25.02.2019
VI Халықаралық Фараби оқулары аясында ұйымдастырылған "Қазақстан мультполярлық әлемде: экономикалық сценарийлары" атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет 2019 жылдың 9-10 сәуірінде VI Халықаралық Фараби оқулары аясында ұйымдастырылған "Қазақстан мультполярлық әлемде: экономикалық сценарийлары" атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді. Казахский национальный университет имени аль-Фараби проводит 9-10 апреля 2019 года Международную научно...
25.02.2019
Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі,профессор А.У.Ищановтың 80-жылдығына арналған "Қазақстандық қоғамның экономикалық жаңғыруы" атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
    2019 жылдың 29 наурызында Ходжа Ахмед Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі,профессор А.У.Ищановтың 80-жылдығына арналған "Қазақстандық қоғамның экономикалық жаңғыруы" атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді.     Международный казахско-турецский университет им...
25.02.2019
"Рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде "XX ғасырдағы отбасы және жастар проблемасы"
    Шет тілдер және іскерлік университеті Тарих және дінтану факультеті 2019 жылдың 05-06 наурызында "Рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде "XXI отбасы және жастар проблемасы" атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өткізеді.      Факультет истории и религиоведения университета иностранных языков и деловой карьеры проводит 05-06 марта 2019...
20.02.2019
"Фараби әлемі" атты студенттер мен жас ғалымдар Халықаралық ғылыми конференциясы
 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия және политология факультеті 2019 жылдың 08-11 сәуірінде "Фараби әлемі" атты студенттер мен жас ғалымдар Халықаралық  ғылыми конференциясын өткізеді. Факультет философии и политологии Казахского национального университета им. аль-Фараби проводит 08-11 апреля 2019 года Международную конферен...
19.02.2019
"Design Thinking fest 2019" атты I Халықаралық фестиваль
 Қазақ Бас Сәулет-Құрылыс Академиясы 2019 жылдың 25 ақпанында "Design Thinking fest 2019" "Design Thinking fest 2019" атты I  Халықаралық фестиваль өткізеді. Казахская головная архитектурно-строительная академия проводит 25 февраля 2019 года I Международный фестиваль "Design Thinking fest 2019". Информационное письмо.
19.02.2019
"Global science and Innovations 2019: central Asia" атты V Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
   "Бөбек"  Жалпыұлттық қозғалысы" ассоциация түріндегі заңды тұлғалар бірлестігі 2019 жылдың 18 наурызында "Global science and Innovations 2019: central Asia" атты V Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді.     Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Общенациональное движение "Бобек" проводит 18 марта 2019 года V Международ...
19.02.2019
"Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында педагогикалық кадрларды кәсіби даярлау: құзыреттілік, технология, инновация" атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция
Х.Досмұхамедов атындағы  Атырау мемлекеттік  университеті 2019 жылдың 11-12 сәуірінде "Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында педагогикалық кадрларды кәсіби даярлау: құзыреттілік, технология, инновация" атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция өткізеді. Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова 11-12 апреля 2019 г...
19.02.2019
"Қазақстан экономикасы: бүгіннен келешекке" атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
   ҚР БҒМ ғылыми комитетінің экономика Институты 2019 жылдың 07 шілдесінде  профессор Марат Балғожаұлы Кенжеғожинның  туғанына 80 жыл және еске алуына арналған "Қазақстан экономикасы: бүгіннен келешекке" атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді.     Институт экономики Комитета науки МОН РК проводит 07 июня 2019 года Международну...
19.02.2019
Республиканская студенческая научная конференция "Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии "Казахстан-2050"
     2019 жылдың 11-12 ақпанында Қарағанды  мемлекеттік техникалық университеті Қ.Сатпаевтың 120-жылдығы және ҚР Жастар жылына арналған "Қазақстан-2050" Стратегиясын іске асырудағы жас ғылымның үлесі" атты Республикалық студенттік ғылыми конференциясын өткізеді.    11-12 апреля 2019 года Карагандинский государственный технический  университет пров...
19.02.2019
"Ұлы Дала өркениетінің маңызы мен құндылықтары" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
     М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылдың 21 ақпанында "Ұлы Дала өркениетінің маңызы мен құндылықтары" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.      Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова проводит 21 февраля 2019 года Международную научно-практическую конференцию "Сущность ...
13.02.2019