Портфолио

Нусупова Айгерим Жасулановна

Нусупова Айгерим Жасулановна

Магистр
Білімі
2003Северо- Казахстанскии университетХимия и биология
2005Магистратура СКГУ им. М. КозыбаеваБиология
2008Аспирантура СКГУ им. М. Козыбаева
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыФизиология сердечно-сосудистой системыОқу басылымдары (соңғы 3 жыл)
  • Нусупова А. Ж., Омыртқасыздар зоологиясы бойынша зертханалық жұмыстарға арналған оқу әдістемелік құрал. - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2016. - 72 c. открыть
  • Рахимжанова Ж. А., Базарбаева С. М., Нусупова А. Ж., "Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы" пәні бойынша зертханалық жумыстарға арналған әдістемелік нұсқау. - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2015. - 143 c. открыть
  • Базарбаева С. М., Нусупова А. Ж., Бітіруші (дипломдық) жұмыстарды дайындау және рәсімдеу бойынша әдістемелік нұсқаулар. - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2015. - 61 c. открыть
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
  • Нусупова А. Ж., Жоғарғы оқу орындарында биологиялық пәндерді оқытудың ерекшеліктері, М А Т Е Р И А Л ЫІV международной студенческойнаучно-практической конференции«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2017»
  • Нусупова А. Ж., Биология сабағында білім сапасын арттыру үшін жаңа технологияларды қолдану, М А Т Е Р И А Л ЫIV международной студенческойнаучно-практической конференции«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2017»
  • Нусупова А. Ж., Студенттердің жұмысқа қабілеттілік деңгейінің салыстырмалы сипаттамасы, МАТЕРИАЛЫмеждународной научно-практической конференции«КОЗЫБАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2016: Современные тенденции культурно-цивилизационных процессов Евразии»,посвященной 85-летию М.К. Козыбаева
  • Каиржанова Л. С., Кангужина К. М., Нусупова А. Ж., Жумабекова С. Д., Студенттердің көзінің көру өткірлігінің салыстырмалы сипаттамасы, «ҚОЗЫБАЕВ ОҚУЛАРЫ - 2015:ғылым мен білімнің даму перспективалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияныңМ А Т Е Р И А Л Д А Р Ы
  • Нусупова А. Ж., Интерактивті модульдік оқыту технологиясын (имот) мектеп курстарында қолдану, Материалы III международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки и образования в области естественных и сельско-хозяйственных наук». - Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2015. - С. 125-128.
  • Нусупова А. Ж., Әр түрлі қимыл режимі жағдайына байланысты студенттердің көзінің көру өткірлігінің салыстырмалы сипаттамасы, Материалы III международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки и образования в области естественных и сельско-хозяйственных наук». - Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2015. - С. 55-58. Межд. (казахстанский)конференция
  • Нусупова А. Ж., Студент жастардың арасында кездесетін көз сырқаттары, Материалы III международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки и образования в области естественных и сельско-хозяйственных наук». - Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2015. - С. 55-58. Межд. (казахстанский)конференция