Объявления о конференциях

Элементы 1—25 из 1730.
Сортировка:
Международная конференция "Teaching Foreign Languages in the Era of Digitalization"("Преподавание иностранных языков в эпоху цифровизации")
Satbayev university 2019 жылдың 24-25 қазанында Алматы қ. "Цифрландыру дәуірінде шет тілдерін оқыту" атты халықаралық конференциясын өткізеді. Satbayev university проводит 24-25 октября 2019 года в г.Алматы международную конференцию "Teaching Foreign Languages in the Era of Digitalization"("Преподавание иностранных языков в эпоху цифровизации"). ...
15.07.2019
Международный форум "Современные тренды педагогического образования"
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 2019 жылдың 20-21 маусымында Алматы қ. "Педагогикалық білім берудің заманауи трендтері" атты халықаралық форумын өткізеді. Казахский национальный педагогический университет имени Абая проводит 20-21 июня 2019 года в г.Алматы международный форум "Современные тренды педагогического образования". ...
15.07.2019
Форум " Вклад университетов в развитие инноваций и предпринимательства"
Халықаралық үштік спираль қауымдастығының қазақстандық өкілдігі (Алматы қ.) 2019 жылдың 14-15 маусымында "Инновация мен кәсіпкерлікті дамытуға университеттердің қосқан үлесі" атты форумын өткізеді. Казахстанское представительство международной Ассоциации Тройной спирали (г.Алматы) проводит  14-15 июня 2019 года Форум " Вклад университетов в развит...
10.06.2019
7-я Международная конференция по наноматериалам и передовым системам хранения энергии (INESS-2019)
   Назарбаев Университет 2019 жылдың 15 дейін Наноматериалдар және энергияны сақтаудың озық жүйелері бойынша 7-ші халықаралық конференциясына (INESS-2019) мақалалар қабылдайды.    Назарбаев Университет до 15 июня 2019 года принимает статьи на 7-ю Международную конференцию по наноматериалам и передовым системам хранения энергии (INESS-2019). Инфор...
10.06.2019
Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы науки и образования" в честь академика Академии гуманитарных и международных Акмеологических наук РК Торежан кажы Жунусова и ученого,теолога Оразкуль кажы Кобеевны
Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университет 2019 жылдың 24-25 қазан аралығында "Отырар" университетінің негізін қалаушы ҚР Гуманитарлық және халықаралық акмеологиялық ғылымдар Академиясының академигі Төрежан қажы Жүнісов пен ғалым,теолог Оразкүл қажы Көбейқызының құрметіне "Ғылым мен білімнің өзекті мәселелері" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік ...
31.05.2019
Международная научно-практическая конференция «Магжановские чтения-2019»
     2019 жылдың 25 маусымында М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің Тіл және әдебиет институты «Мағжан оқулары - 2019» тақырыбында халықаралық ғылыми тәжірибелік  конференция өткізеді.       Институт языка и литературы Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева 25 июня 2019 года проводит меж...
21.05.2019
Международная научно-практическая конференция "Современные аспекты образования. Новый взгляд"
Халықаралық өнер үйі 2019 жылдың 23 мамырында "Білім берудің заманауи аспектілері. Жаңа көзқарас" атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өткізеді. Международный дом искусств проводит 23 мая 2019 года Международная научно-практическая конференция "Современные аспекты образования. Новый взгляд". Информационное письмо.
14.05.2019
Международная научная конференция молодых исследователей "Экономика сегодня: современное состояние и перспективы развития"
А.Н.Косыгина атындағы Ресейлік мемлекеттік университеті 2019 жылдың 27 мамырында "Қазіргі  экономика: қазіргі жағдайы және даму болашағы" атты жас ғалымдардың Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді. Российский государственный университет им.А.Н. Косыгина проводит 27 мая 2019 года Международную научную конференцию молодых исследоват...
14.05.2019
IV Международная научно-практическая конференция "Европа и тюркский мир: наука, техника и технологии"
Аймақтық менеджмент академиясы 2019 жылдың 1-3 мамырында Стамбулда (Түркия)"Еуропа мен түркі әлемі: ғылым, техника және технология"атты IV Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді.  Региональная Академия Менеджмента проводит 1-3 мая 2019 года в Стамбуле (Турция) IV Международная научно-практическая конференция "Европа и тюркский мир:...
14.05.2019
"Жүзжылдықтың тоғысындағы географияның теориялық және қолданбалы мәселелері" атты IV халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті  2019 жылдың 10-11 маусымында "Жүзжылдықтың тоғысындағы географияның теориялық және қолданбалы мәселелері" атты IV  халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді. Информационное письмо.
14.05.2019
2-ая Международная научная конференция "Перспективы развития институтов права и государства"
Оңтүстік Батыс мемлекеттік университеті (Ресей, Курск қ.) 2019 жылдың 16 мамырында "Құқық және мемлекет институттарының дамуы болашағы" атты 2-ші Халықаралық ғылыми конференция өткізеді. Юго-Западный государственный университет (Россия, г.Курск) проводит 16 мая 2019 года 2-ю Международную научную конференцию "Перспективы развития институтов права ...
14.05.2019
Республиканская научно-практическая конференция "Стратегия "Казахстан - 50": университеты как драйверы модернизации общества"
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 2019 жылдың 24 мамырында "Қазақстан-2050" стратегиясы: университтер қоғамды жаңғырудың драйверлері ретінде" атты Республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өткізеді. Казахский национальный университет имени аль-Фараби 24 мая 2019 года проводит Республиканскую научно-практическую конференцию "Стратегия...
14.05.2019
II Республиканский форум кураторов высших учебных заведений РК "Креативная молодежь - путь к интеллектуальной державе"
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылдың 22 мамырында "Креативті жастар - зиялы мемлекетке жол" атты ҚР жоғары оқу орындары кураторларының II  Республикалық  форумын өткізеді. Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова проводит 22 мая 2019 года II Республиканский форум кураторов высших учебных заве...
14.05.2019
4-я ежегодная конференция "Передовая практика в области поощрения"
М.Нарықбаев атындағы ҚазМЗУ 2019 жылдың 16 мамырында "Көтермелеу саласындағы озық тәжірибе" атты 4-ші жыл сайынғы конференция өткізеді. Университет КАЗГЮУ им.М.Нарикбаева проводит 16 мая 2019 года 4-я ежегодную конференцию "Передовая практика в области поощрения". Информационное письмо.
14.05.2019
Международная научная конференция "Теоретические и прикладные вопросы математики, механики и информатики"
академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 2019 жылдың 12-13 маусымында "Математика, механика және информатиканың теориялық және қолданбалы мәселелері" атты Халықаралық ғылыми конференциясын өткізеді. Карагандинский государственный университет имени  академика Е.А. Букетова проводит 12-13 июня 2019 года Международную научную ...
14.05.2019
Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и бакалавров "Строительство и реконструкция"
Оңтүстік Батыс мемлекеттік университеті (Ресей, Курск қ.) 2019 жылдың 28 мамырында "Құрылыс және қайта қалыптастыру" атты бүкілресейлік жас ғалымдар, аспиранттар, магистранттар және бакалавриаттардың ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді. Юго-Западный государственный университет (Россия, г.Курск) проводит 28 мая 2019 года Всероссийскую научно...
14.05.2019
Международная научно-практическая конференция "V Уркумбаевские чтения".
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті 2019 жылдың 22-23 қарашада  "V Үркімбаев оқулары" Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді. Таразский государственный университет им.М.Х.Дулати 22-23 ноября 2019 года проводит Международная научно-практическая конференция "V Уркумбаевские чтения". Информационное письмо.
14.05.2019
I-ая международная конференция "Великий шелковый путь- дорога мира, согласия и стабильности"
Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави 19-20 сентября 2019 года проводит I-ая международная конференция "Великий шелковый путь- дорога мира, согласия и стабильности". Х.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 2019 жылдың 19-20 қыркүйегінде "Ұлы Жібек жолы - бейбітшілік, келісім және тұрақтылық жолы" атты I-ші Хал...
14.05.2019
5-я Всероссийской научно-практическая конференция "Кластерные инициативы в формировании прогрессивной структуры национальной экономики"
   Юго-Западный государственный университет (Россия, г.Курск) проводит 16-17 мая 2019 года 5-ю Всероссийскую научно-практическую конференцию "Кластерные инициативы в формировании прогрессивной структуры национальной экономики".    Оңтүстік Батыс мемлекеттік университеті 2019 жылдың 16-17 мамырда "Ұлттық экономиканың прогрессивті құрылымын қалыптас...
14.05.2019
2-ая Международная научная конференция "Перспективы развития институтов права и государства"
Оңтүстік батыс мемлекеттік университеті (Ресей, Курск қ.)2019 жылдың 16 мамырында "Құқық және мемлекет институттарының даму болашағы" атты 2-ші Халықаралық ғылыми конференция өткізеді. Юго-Западный государственный университет (Россия,г.Курск) проводит 16 мая 2019 года 2-ю Международную научную конференцию "Перспективы развития институтов права и г...
13.05.2019
4-я ежегодная конференция по академической честности"Лучшие практики в продвижении и реализации академической честности: глобальные и региональные перспективы"
М.С.Нарықбаев атындағы ҚазақМЗУ университеті 2019 жылдың 16 мамырында "Академиялық адалдықты іске асыру және жылжытудағы үздік үлгілер: жаһандық және аймақтық даму келешегі" атты 4-ші жыл сайынғы академиялық адалдық жөніндегі конференцияны өткізеді. Университет КазГЮУ им.М.С.Нарикбаева проводит 16 мая 2019 года 4-ю ежегодную конференцию по академи...
13.05.2019
VII Международную межвузовскую научно-практическую конференцию-конкурс научных докладов студентов и молодых ученых
Қырғыз Республикасының білім және ғылым  министрлігі 2019 жылдың 23-24 мамырында "Инновациялық технологиялар және алдағы қатарлы шешімдер" атты VII Халықаралық вузаралық ғылыми тәжірибелік конференция- студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми баяндамаларының байқауын өткізеді. Министерство образования и науки Кыргызской Республики проводит 23-24 мая ...
13.05.2019
Международный молодежный форум "Шелковый путь - новый формат - зеленый стандарт"
Қырғыз Республикасының Үкіметі мен Президенті істерінің Басқармасы жанындағы № 2 Қырғыз Республикасы Президентінің мемлекеттік резиденциясы 2019 жылдың 24-30 маусым аралығында "Жібек жолы - жаңа формат - жасыл стандарт" атты Халықаралық жастардың форумын өткізеді.  Государственная резиденция Президента Кыргызской Республики № 2 при Управлении дела...
13.05.2019
Республиканская акция "Контрафакт"
Қазақстан Республикасының әділет министрлігі 2019 жылдың 6-сынан 17-ші мамыр аралығында "Контрафакт" республикалық акциясын өткізеді. Министрество юстиции РК в период с 6 по 17 мая 2019 года проводит Республиканскую акцию "Контрафакт". Информационное письмо.
13.05.2019
Международная научно-практическая конференция "Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: новые вызовы"
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы 2019 жылдың 23-24 мамырында "Тұрақты даму мүддесіндегі үзіліссіз білім: жаңа үндеу" атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді. Национальная Академия образования имени И.Алтынсарина проводит 23-24 мая 2019 года Международную научно-практическую конференцию "Непрерывное образование в ин...
13.05.2019