Ғылыми-технологиялық парк

2014 жылғы 20 қаңтарда университеттің ғылыми және ғылыми-зерттеу орталықтары мен  зертханаларының негізінде ғылыми-технологиялық саябақ құрылды. 

Ғылыми-технологиялық саябақтың қызметі инновациялық орта қалыптастыруға, елдің ғылыми-технологиялық даму басымдықтарына сай болашағы бар әзірлемелер енгізу үшін қолайлы жағдайлар жасау және жобаларды жүзеге асыру үшін университеттің ғылыми әлеуетін тиімді пайдалануға бағытталған.

Саябақ құрамына 7 оқу-ғылыми орталық пен 12 ғылыми-зерттеу зертханасы кіреді.

 • Қазақстан тарихын зерделеу бойынша ғылыми орталық
 • Аймақтық су орталығы
 • Экологиялық зерттеулердің ғылыми-білім беру орталығы
 • Археологияның оқу-ғылыми орталығы
 • Оқу-ғылыми-консалтинг орталығы
 • Астрофизикалық зерттеулер орталығы
 • Этномәдени зерттеулер орталығы
 • Роботты техника, микроэлектроника және энергоэкология бойынша инженерлік лаборатория
 • Өсімдік және биологиялық белсенді қоспалар химиясы лабораториясы
 • Биологиялық химия лабораториясы
 • Органикалық синтез лабораториясы
 • Зерттеудің физика-химиялық әдістері лабораториясы
 • Археологиялық зерттеулер лабораториясы
 • "Білім беру мекемелерінде математиканы оқытуды жетілдіру" лабораториясы
 • "Әлеуметтік-экономикалық үдерістерді математикалық үлгілеу" лабораториясы
 • Функционалдық бейімдеудің ғылыми-зерттеу лабораториясы
 • Жаңа биопрепараттар лабораториясы
 • "Роботты техника жүйелерін математикалық үлгілеу және жобалау" лабораториясы
 • Ауыл шаруашылығы өнімін өндіру инновациялық технологияларының оқу-ғылыми лабораториясы

    Основной целью деятельности научно-технологического парка является формирование инновационной среды, эффективное использование научного потенциала университета для реализации проектов и создание благоприятных условий для ведения перспективных разработок согласно приоритетам научно-технического развития страны.

           Для достижения поставленной цели научно-технологическому парку необходимо решение следующих задач:

 • Развитие перспективных форм научного сотрудничества с отраслями промышленности с целью совместного решения крупных научных задач и расширения использования университетских разработок в производстве.
 • Создание качественно новой экспериментально-производственной базы, организация межвузовских территориальных научно-производственных систем в сфере облуживания науки.